Deklaracja dostępności serwisu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848 z p. zm.).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MOW Trzebież – www.mowtrzebiez.pl

Data publikacji strony internetowej:   01.07.2007 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 29.03.2021 r.

Data sporządzenia deklaracji: 29.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Nazwa podmiotu: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebież

Dane kontaktowe: 72-020 Trzebież, ul. Wkrzańska 10

Telefon, fax 91 31 28 251

e – mail: info@mowtrzebiez.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Pracownik do kontaktu: Agata Kabecka

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848 z p. zm.) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób z wadą słuchu ani audiodeskrypcji, brak opisów alternatywnych
i tytułów dla zdjęć, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Część zdjęć i grafik jest pozbawiona opisu alternatywnego.

Część plików .doc, .xls, .pdf nie posiada struktury opartej o nagłówki.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na  przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna też określić formę tę informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można  złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich (http://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).

Aplikacje mobilne

Młodziezowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży nie udostępnia aplikacji mobilnych do pobrania.

Dostępność architektoniczna

W skład Młodziezowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2,
  • Szkoła Branżowa,
  • Grupy wychowawcze.

Prowadzimy działalność statutową w 3 budynkach:

  • budynek szkoły,
  • budynek grup wychowawczych,
  • hala widowiskowo – sportowa.

Budynki nie posiadają podjazdu dla osób poruszających się na wózku.

W budynkach istnieją bariery pionowe (brak windy) i poziome.

Są zastosowane oznaczenia schodów poprzez naklejenie taśm.

Budynki nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach znajdują się oznaczenia dróg  ewakuacyjnych.

Do budynków może wejść osoba z psem asystującym.

Przed budynkami nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W MOW Trzebież przeprowadzono szkolenia  i wdrożono instrukcje  z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.